Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog, zoals uitgesproken op 6 februari a.s.

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten.

Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden.

Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.

Ik zal, met in achtneming van geldende wetgeving, integer handelen en geheimhouden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en het vertrouwen dat men heeft in de gezondheidszorgpsychologie en ik zal dat vertrouwen niet beschamen.

Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik zal de ontwikkeling van kennis en deskundigheid van de gezondheidszorgpsychologie van mijzelf en van anderen bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn psychologische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van gezondheidszorgpsycholoog in ere houden.

Dat beloof ik / Zo waarlijk helpe mij God almachtig.