Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Cursorisch onderwijs

Het programma van de opleiding is zo opgebouwd dat niveaus van het schoolsysteem en de totale activiteitencyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen.

Systemische niveaus (doelgroepen)

 • Leerling;
 • Leerkracht en Klas/groep;
 • School;
 • Bovenschools (bestuur, samenwerkingsverband);
 • Ouders.

Activiteitencyclus

 • Signaleren;
 • Diagnosticeren;
 • Indiceren en Adviseren;
 • Preventie/Interventie: Begeleiding en behandeling;
 • Evaluatie.

Het onderwijs bestaat uit modules rondom de volgende 10 thema’s:

 • Normale en problematische ontwikkeling op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren.
 • Normale en problematische ontwikkeling op het gebied van cognitief functioneren.
 • Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en handelingsgericht werken (HGW).
 • Effectieve interventies op het gebied van sociaal-emotionele problemen.
 • Effectieve interventies op het gebied van leerproblemen.
 • Didactiek, klassenmanagement, groepsdynamiek, onderwijsmethodieken (inclusief leraarcoaching)
 • Beleidsmatige en organisatorische aspecten van het onderwijs, actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en de plek van onderwijs in de maatschappij.
 • Onderzoeksgestuurde onderwijsinnovatie.
 • De kaart van de jeugdhulp en actuele ontwikkelingen in landelijk en regionaal beleid op het gebied van jeugdhulp.
 • Professionele vaardigheden.

Vier onderliggende pijlers zijn door de hele opleiding verweven en komen aan bod in de verschillende modules:

 • Handelen als scientist practitioner.
 • Maatschappelijk sensitief handelen.
 • Ethisch en moreel handelen.
 • Reflecteren op eigen handelen.