Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Keuzemodules

Welke keuzemodules zijn er?

Hieronder vind je een overzicht van en informatie over de keuzemodules die je in afstemming met je praktijkopleider kiest. Je schrijft je in voor drie keuzemodules. De meeste keuzemodules worden in een vaste periode gepland afhankelijk van je startmoment.

 1. Culturele competenties

 2. De GZ-psycholoog als regievoerend behandelaar

 3. Eetstoornissen

 4. Ernstige gedragsproblemen in context

 5. Forensische gezondheidszorgpsychologie

 6. Groepsdynamica vervolg

 7. GZ-psycholoog in de lvb-sector

 8. Imaginaire exposurebehandeling van PTSS

 9. Ouderenbegeleiding

 10. Ouderen en gezondheidszorgpsychologie

 11. Revalidatie

 12. Seksuologie

 13. Spoedeisende psychiatrie en suicidaliteit

 14. Systeemtherapie

 15. Verslaving in combinatie met complexe psychopathologie

Hoe verloopt het inschrijven voor de keuzemodules?
 • Inschrijven kan gedurende een periode van twee weken rond eind januari/begin februari. De keuzemodules zijn alleen toegankelijk voor gz-opleidelingen. Alle groepen die mogen inschrijven ontvangen hierover bericht via de mail.
 • Bij inschrijving ontvang je een automatische bevestiging via de site, zodat je weet dat de inschrijving gelukt is.

Vragen?

Vragen over de inhoud van de keuzemodules kun je stellen aan Jelle Guldenaar, coördinator: jelle.guldenaar@ru.nl
Vragen over deze site of de planning kun je stellen aan Sabrina Duits, medewerker opleidingszaken: sabrina.duits@ru.nl   
 

Planning keuzemodules

Let op! deze zijn altijd onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen en het akkoord van de docenten.
In de studiegids in Brightspace kun je onder 'Roosters' zien in welke periode voor jou de keuzemodules gepland zijn

 

1. Culturele competenties

Makkelijker en uitdagender werken met culturele verschillen

Uniek aan deze module
Etnische diversiteit onder de Nederlandse cliëntenpopulatie neemt steeds sneller toe. Het overbruggen van cultuurverschillen is daarom van groot belang.

Met dit snelle en doeltreffende programma maak je je de belangrijkste praktische vaardigheden en technieken eigen om op een cultureel empathische wijze je werk doen. Je zult merken dat je het gemakkelijker en uitdagender gaat vinden om met deze doelgroep aan de slag te gaan. 

Resultaat

 • Je bent cultuur-empatisch en beheerst cultuur-sensitieve gespreksvaardigheden om direct toe te kunnen passen in uw eigen praktijk;
 • Je kunt cultuur-sensitieve cognitief gedragstherapeutische behandelingen uitvoeren;
 • Je weet hoe je een cultureel interview moet afnemen;
 • Je hebt inzicht in de valkuilen van psychologische testdiagnostiek bij cliënten met een migratieachtergrond en kennis van de belangrijkste cultuur-sensitieve instrumenten;
 • Je kunt tolken instrueren en inzetten in verschillende settingen.

Inhoud 
De gz-psycholoog is sensitief voor specifieke kenmerken van de cliënt of het cliëntsysteem. Dit betekent dat je ook culturele aspecten van een cliënt of cliëntsysteem in jouw handelen moet betrekken.

Deze keuze-module ‘Culturele competenties’ is er daarom op gericht om jou de belangrijkste culturele competenties te leren beheersen die nodig zijn om ook cliënten met een andere culturele achtergrond te kunnen diagnosticeren en behandelen. In vijf bijeenkomsten bekwaam je je in diverse aspecten om cultuur-sensitief te kunnen handelen.

De module is interactief en gericht op toepassing in jouw eigen werkomgeving. Daarom maken we gebruik van de volgende motiverende en interactieve werkvormen: interactieve lezingen, directe instructies, rollenspellen met feedback, video’s, demonstraties en oefeningen.

Onderwerpen

 • cultuur-sensitieve diagnostiek tijdens anamnese
 • cultuur-sensitief gebruik van psychologische testdiagnostiek
 • professioneel inzetten van tolken in diagnostiek en behandeling
 • cultuur-sensitieve gespreksvaardigheden
 • cultuur-sensitieve CGT-behandeling

Hoofddocent: Demet Tan
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 2. De GZ-psycholoog als regievoerend behandelaar


Uniek aan deze module

In deze module word je meegenomen in de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar. Je leert hoe je deze rol gedegen kunt vormgeven binnen verschillende werkvelden en instellingen. Je gaat oefenen met lastige situaties en leert je te positioneren als regiebehandelaar. Je woont tevens een zitting van een regionaal tuchtcollege bij, en maakt zo kennis met de gang van zaken binnen de tuchtrechtspraak.

Resultaat

• Je weet wat de term regiebehandelaar betekent;
• Je kent de rol van regiebehandelaar in de ggz;
• Je weet hoe de rol van regiebehandelaar zich verhoudt t.o.v. andere rollen;
• Je weet wat deze rol betekent ten aanzien van het tuchtrecht;
• Je kent het kwaliteitsstatuut van je werkgever en hoe deze rol daarin is vastgelegd;

Inhoud

Binnen de ggz is de regiebehandelaar de zorgverlener die de regie voert over het hele zorgproces. Behalve dat de regiebehandelaar het hele zorgproces in de gaten moet houden, heeft de regiebehandelaar ook een belangrijk aandeel in de inhoudelijke behandeling. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat in overleg met de patiënt een behandelplan wordt opgesteld. De regiebehandelaar moet er ook voor zorgen dat dit behandelplan wordt uitgevoerd.

Om deze rol goed uit te kunnen voeren is het van belang dat je leert:

• een helicopterview te houden om het proces te bewaken,
• in een korte tijd goed zicht te krijgen op de belangrijkste informatie om een lijn te bepalen,
• waar je naar moet kijken om bepaalde conclusies te kunnen trekken,
• wat bijvoorbeeld de parameters van effect zijn,
• wanneer je wel of niet moet ingrijpen,
• goed af te stemmen met de verschillende hulpverleners in het behandeltraject van jouw client,
• hoe je deze rol vorm kunt geven t.o.v. andere rollen zoals de behandel coördinator in verschillende sectoren.

De module is interactief en gericht op toepassing in jouw eigen werkomgeving. Daarom maken we gebruik van motiverende en interactieve werkvormen: interactieve lezingen, directe instructies, rollenspellen met feedback, video’s, demonstraties, oefeningen en wonen we een zitting van een regionaal tuchtcollege bij.

Literatuur:

https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/11/Hoofdbehandelaarschap-GGZ-als-Noodgreep_18-mei-2015.pdf

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut

https://www.knmg.nl/web/file?uuid=6385d8ee-b593-405f-bf9d-f776b1e760c3&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=1033


Hoofddocent:
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

 

3. Eetstoornissen

Uitvragen, herkennen en behandelen

Uniek aan deze module

Je krijgt kennis en vaardigheden aangereikt door topdocenten uit de praktijk. De docenten zijn beiden klinisch psycholoog en werkzaam bij het TOPggz gecertificeerde expertise centrum voor Eetstoornissen, Amarum. Hierdoor hebben zij zeer levendige en aansprekende casuïstiek en staan zij met beide voeten in de dagelijkse praktijk. Zij doen wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve methodes en zijn daardoor helemaal up to date met betrekking tot de meest evidenced based behandelingen op het gebied van eetstoornissen. Ook werken zij samen met ervaringsdeskundigen. Tijdens de module zal je dan ook zeker de ervaring uit eerste hand horen van een ervaringsdeskundige.

Resultaat

 • Mensen met eetstoornissen leiden vaak een geheim leven en praten niet over hun klachten. Maar jij kunt na deze module toch de eetstoornis uitvragen
 • Je herkent eetstoornissen
 • Je kent de somatische gevolgen van eetstoornissen
 • Je weet hoe je kinderen en volwassenen kunt behandelen
 • Je kent het belang van terugval preventie

Inhoud

Eetstoornissen komen verhoudingsgewijs, bijvoorbeeld vergeleken met angst- en stemmingsstoornissen, niet zo veel voor, het leed dat ze veroorzaken is echter groot. Onderzoek wijst uit dat eetstoornissen vaak lang bestaan voordat ze herkend worden. Een en ander heeft veel te maken met geheimhouding en schaamte. Vroege herkenning en behandeling kunnen chroniciteit en lijden voorkomen. En daar wringt ’em nou net de schoen: als je er niet naar vraagt, dan komt het niet op tafel. En je vraagt er niet naar, als je er niet aan denkt.

In deze module gaan we aan de slag met het herkennen van eetstoornissen. We laten met voorbeelden uit de praktijk zien op welke manier je eetstoornissen kunt herkennen en leren je hoe je specifiek eetstoornis klachten uitvraagt.

Ook leer je in deze module alle effecten van eetstoornissen op het lichaam.

We laten je kennis maken met een ervaringsdeskundige om het perspectief van iemand met een eetstoornis zo duidelijk mogelijk te maken. Je leert welke behandelingen er op dit moment het meest evidenced based zijn.

We laten je kennis maken met het cbt-e protocol waarmee je een eerste behandeling eetstoornis goed kan behandelen.

Onderwerpen

 • Diagnostiek
 • Somatiek en diëtiek
 • Behandeling (Systeemtherapie, psychomotore therapie, cbt-e)
 • Ervaringsdeskundigheid en terugval preventie

Hoofddocent: Leandra Buizer
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

4. Ernstige gedragsproblemen in context

Inzicht in gedragsstoornissen binnen een ontwikkelings- en systemisch perspectief

Uniek aan deze module
Echte experts op het terrein van de gedragsproblemen aan het woord! Geen vraag is te moeilijk!

Resultaat

 • Je gaat met meer enthousiasme, vaardigheid en kennis de uitdagingen aan in het dagelijks werk rondom kinderen, jongeren en/of volwassenen (al dan niet in de ouderrol) met ernstige gedragsproblemen;
 • Je kunt gedragsproblemen plaatsen binnen een ontwikkelings- en systemisch perspectief;
 • Je hebt meer kennis over de onderkenning, indicering en behandeling van ernstige gedragsproblemen.

Inhoud 
Binnen deze module komen experts aan het woord over hun kennis en kunde in het herkennen, onderkennen en behandelen van kinderen, jongeren en/ of volwassenen (al dan niet in de ouderrol) met ernstige gedragsproblemen binnen verschillende werksettings als Jeugdzorg (Plus), GGZ, Forensische hulpverlening en de AWBZ/WMO.

Forse gedragsproblemen leer je plaatsen in een intergenerationeel kader waarbij je rekening houdt met de verschillende onderliggende verklarende mechanismen. Daarbij besteden we aandacht aan de grote onrust en handelingsverlegenheid die dit op kan roepen. Binnen deze zienswijze begrijpen we het wantrouwen en de vermijding van de zorg waar we in onze dagelijkse praktijk van cliënten met ernstige gedragsproblemen mee te maken krijgen. Daarnaast is er oog voor dat dader- en slachtofferschap in deze systemen vaak in elkaars verlengde liggen.

Dit gaan we doen door jou in de praktijkgerichte en interactieve bijeenkomsten mee te nemen in onze dagelijkse (behandel)praktijk, waarbij we onder meer gebruik maken van videomateriaal. Ook komt er een ervaringsdeskundige aan het woord.

Doel van de bijeenkomsten is om jou te stimuleren en te enthousiasmeren om de uitdagingen in het dagelijks werk met volwassenen (al dan niet vanuit hun ouderrol), jongeren en/of kinderen met ernstige gedragsproblemen met aangevulde kennis, vaardigheden en energie aan te gaan.

Onderwerpen

 • ontwikkelingsperspectief op ernstige gedragsproblemen
 • gecombineerde behandeling in de praktijk
 • multiproblem-gezinnen
 • diagnostiek en behandeling in het forensisch kader
 • daders en slachtoffers van mensenhandel

Hoofddocent:  drs. Floor van Doorn
Duur module: 15 uur
Doelgroep: Je hebt interesse voor of affiniteit met kinderen, jongeren en/of zeker ook volwassenen met gedragsproblemen en hun omgeving.
Toelatingseisen: Omdat dit een verdiepende module is veronderstellen we dat je basiskennis bezit over de richtlijnen in de jeugdzorg (ernstige gedragsproblemen, multiproblem gezinnen, problematische gehechtheid en residentiële jeugdhulp). Als je deze basiskennis nog niet hebt dan verwachten wij dat je de samenvattingen van de richtlijnen ter voorbereiding doorneemt, zie richtlijnenjeugdhulp.nl.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

5. Forensische gezondheidszorgpsychologie

Ontdek de rol van de gz-psycholoog binnen het forensisch domein

Uniek aan deze module
Maak op interactieve wijze en op locatie bij de Tbs-kliniek van de Pompestichting kennis met het forensische domein en de professionals en patiënten en de rol die jij kunt hebben als gz-psycholoog!

Resultaat

 • Je hebt kennis over forensische psychiatrie; 
 • Je ontwikkelt basale vaardigheden m.b.t. diagnostiek en risicotaxatie; 
 • Je past aspecten van deze kennis toe in jouw eigen werkveld; 
 • Je kent de verschillen en overeenkomsten tussen intramurale hoog beveiligde forensische psychiatrie en de ambulante forensische zorg.

Inhoud
Het forensisch veld is vaak in het nieuws en roept vaak vragen op. Maar wat is nu waar? En welke rol kun jij hier als gz-psycholoog hier spelen? In deze verbredende module maak je kennis met de forensische gezondheidszorgpsychologie. Hoe kun je een patiënt inschatten op agressief gedrag? Welk onderbuikgevoel roept een patiënt op en hoe weet je of er sprake is van psychopathie? Met deze vragen en andere ga je aan de slag met interactieve werkvormen, casuïstiek en rollenspellen. Tijdens de bijeenkomsten ontdek je hoe je een risicotaxatie kunt maken en specifiek gedrag kunt herkennen en objectiveren. Daarnaast maak je in de praktijk kennis met het forensisch domein door een bezoek op locatie bij de Tbs-kliniek van de Pompestichting.

Onderwerpen

 • klinische en biopsychosociale verklaringsmodellen van antisociaal gedrag
 • risicotaxatie 
 • psychopathie 
 • diagnostiek en behandeling 
 • victimologie 

Hoofddocent: dr. Erik Bulten
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

6. Groepsdynamica vervolg

Omgaan met verschillende behandelgroepen

Uniek aan deze module
Je herkent groepsprocessen in behandelgroepen, begrijpt deze en kunt (bij-)sturen. Bovendien kun je het certificaat Basiscursus Groepsdynamica NVGP verkrijgen.

Resultaat

 • Je hebt kennis van veelvoorkomende groepsprocessen en groepsdynamiek; 
 • Je past deze kennis in meerdere - ook lastige -  situaties toe in met name behandelgroepen

Inhoud 
De keuzemodule Groepsdynamica is een vervolg op de basismodule. Lag in de basismodule het accent op  het herkennen en hanteren van groepsdynamiek in behandelteams, in deze keuzemodule ligt het accent duidelijk op behandelgroepen. In de module komen verschillende groepsvormen komen aan bod: cursorische groepen, trainingen (SVT), specifieke groepen (Schema-groepen, MBT, Mindfulness, DGT, enz), psychotherapeutische groepen.  

Jij en je medecursisten gaan veel aan de slag met rollenspelen, om te oefenen met interventies. Hierdoor leer je hoe belemmerende situaties en stagnatie kunnen worden voorkomen en/of opgeheven. Ook oefen je met veel voorkomende lastige groepssituaties en groepsrollen. Naast de door de docenten ingebrachte rollenspelen kun je actuele situaties uit je eigen werksituatie inbrengen en naspelen. We besteden bovendien aandacht aan afsluiten en beëindigen van de groep. Dit kan namelijk sterke emoties oproepen bij groepsleden van een heftigheid, die vaak wordt onderschat.

Onderwerpen

 • de kracht van groepen, fasen en crises in de groepsontwikkeling 
 • veel voorkomende groepsrollen 
 • leiderschap, alleen of samen met een co-therapeut 
 • groepstherapeutische factoren 

Hoofddocent: drs. Katelijne Robbertz
Duur module: 15 uur
Doelgroep: Je hebt bij voorkeur je eigen behandelgroep (dit is geen verplichting om deel te nemen aan de module).
Toelatingseisen: Je hebt de basismodule Groepsdynamica binnen de gz-opleiding afgerond.
Accreditatiemogelijkheid: Basiscursus (15 uur) en keuze-module (15 uur) gelden samen als Basiscursus Groepsdynamica NVGP in het opleidingstraject, met certificaat. Aanwezigheid is verplicht!

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

7. GZ-psycholoog in de lvb-sector

Sterker staan in het lvb-domein als gz-psycholoog

Uniek aan deze module

Als GZ-psycholoog in de LVB-sector moet je van alle markten thuis zijn. Hieronder leggen de docenten uit waarom je deze module niet mag missen:

Herken je dit? En wil je jouw kennis en vaardigheden verder uitbreiden? En stilstaan bij jouw rol als gz-psycholoog in deze sector? Schrijf je dan in voor deze module! 

Resultaat

 • Je kunt differentiaal diagnostiek doen bij de doelgroep LVB
 • Je weet een goede werkrelatie op te bouwen en bevordert therapietrouw
 • Je kunt diagnostiek en behandeling aanpassen aan het niveau en weet de transfer naar het leven van alledag te bevorderen
 • Je bent in staat om systemische hypothesen op te stellen en deze te toetsen
 • Je hebt een duidelijk beeld van de eigen rol t.a.v. het team en de manager

Inhoud 
Naast een inhoudelijke verdieping op bijvoorbeeld de diagnostiek, is er in deze module veel aandacht voor de processen die jij als gz-psycholoog meemaakt in het contact met de cliënt, ouders en collega’s binnen de lvb-sector. 

De module is praktisch en interactief vormgegeven met opdrachten om het geleerde in de module gelijk toe te passen in je werk. 

Onderwerpen

 • sychodiagnostiek
 • individuele therapie
 • (semi-) residentiële behandeling
 • systemisch werken

Hoofddocent: drs. Nicole Bonsen
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: Je bent werkzaam in de lvb-sector
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

8. Imaginaire exposurebehandeling van (complexe) PTSS

Complexe behandeling en kritisch denken

Uniek aan deze module

Prikkelend, praktisch, nuchter, actueel en evidence-based.

Resultaat

 • Je hebt up-to-date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit en indicatiestelling van exposurebehandeling bij (complexe) PTSS.
 • Je kan bij een patiënt met (complexe) PTSS een casusconceptualisatie en behandelplanning maken, waarbij focus op traumaverwerking en optimaal tempo centraal staan.
 • Je kan de techniek van exposure (zowel imaginair als in vivo) bij PTSS uitvoeren.
 • Je kan de angst reguleren en dissociatie beïnvloeden tijdens een imaginaire  exposuresessie, zodanig dat bij de patiënt een optimale angstactivatie bereikt wordt.

Inhoud

(Imaginaire) exposure is een wetenschappelijk zeer stevig onderbouwde behandelvorm van PTSS, en daarom volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) een eerste keus behandeling voor PTSS (naast EMDR). Er zijn echter aanwijzingen dat exposurebehandeling zeer weinig aan patiënten met PTSS wordt aangeboden, zelfs niet als EMDR niet effectief is gebleken. Hierbij lijken misvattingen over de effectiviteit en zorgen om de verdraagbaarheid van de behandeling een rol te spelen. Er zijn ook aanwijzingen dat behandelaren die intensief in deze behandelvorm getraind zijn, veel minder belemmeringen zien om de behandeling toe te passen.

In deze opleiding ‘(Imaginaire) Exposure behandeling van (Complexe) PTSS’ worden deelnemers opgeleid en intensief getraind in de technieken van imaginaire exposure en exposure-in-vivo. Je vergaart up-to-date kennis over de leertheoretische achtergronden, de rationale, de indicatiestelling, effectiviteit, veiligheid en optimale toepassing van deze behandeling van PTSS. Óók bij mensen met vroegkinderlijk trauma, complexe problematiek en comorbiditeit. Je leert om een goede casusconceptualisatie te maken bij mensen die meerdere trauma’s hebben meegemaakt (welke trauma’s komen aan bod in de behandeling, en in welke volgorde?). Je leert eenvoudige technieken om angst te reguleren en exposurebehandeling te kunnen uitvoeren bij complexe problematiek. Je leert bijvoorbeeld wat je moet doen als een patiënt dissocieert tijdens de sessie. Of hoe je door kunt pakken. Ook krijgt je inzicht in uw eigen valkuilen en angsten met betrekking tot traumagerichte exposurebehandeling. Verschillende opvattingen die je hebt zullen uitgedaagd worden, je zult zelf ondervinden hoe het is om je imaginair bloot te stellen aan een heftige herinnering, en je oefent de technieken met een trainingsacteur.

Aan het einde van de cursus kun je exposurebehandeling bij volwassen PTSS-patiënten uitvoeren, en je zult de cursus met een frisse blik op deze behandeling verlaten.

n.b. deze keuzemodule vindt geheel online plaats

Onderwerpen

 • (Complexe) PTSS
 • Indicatiestelling
 • (Imaginaire) exposurebehandeling
 • Dissociatie
 • Stabilisatie
   

Hoofddocent: drs. Manou van den Berg-Elenbaas
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid:

Deze cursus is geaccrediteerd bij:

• FGzPt (15 punten)
• VGCt (15 punten als nascholingscursus, interessant voor cursisten die al gedragstherapeut zijn).
• Vereniging EMDR Nederland (12 punten, algemene scholing “breed”)

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

9. Ouderenbegeleiding

Omgaan met (gescheiden) ouders in de behandeling van een kind

Uniek aan deze module

De GZ psycholoog kan te maken krijgen met ouders in de begeleiding van een kind waarbij complexe aspecten een rol spelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan ingewikkelde scheidingen. Hoe begeleid je de ouders rondom het kind en zorg je dat je niet in de knel komt. Van belang is het dat je op de hoogte bent van de wet en regelgeving die een rol kan spelen omdat soms sprake kan zijn van civiele procedures of aangiftes tegen bijvoorbeeld een ouder. Tevens komen er verschillende soorten ouderbegeleiding aanbod.
Resultaat
• Je kent de wet en regelgeving;
• Je kent de scheidingsthema’s;
• Je kunt ouders betrekken bij de begeleiding van een kind zonder zelf in de knel te komen;
• Je kunt effectief en de-escalerend interveniëren als de spanning hoog is;
• Je hebt kunnen oefenen met ‘lastige’ ouders;

Inhoud

De gz-psycholoog is sensitief voor de omgeving van het kind en zal de ouders zo mogelijk te allen tijde betrekken. Dit betekent dat je ook de ouders moet begeleiden als ze bijvoorbeeld gescheiden zijn.
Deze keuze-module ‘Ouderbegeleiding’ is er daarom op gericht om jou de belangrijkste aspecten te leren beheersen die nodig zijn om ouders te betrekken en te begeleiden. In vijf bijeenkomsten bekwaam je je in diverse aspecten rondom ouderbegeleiding. De module is met name verdiepend van karakter als je veel met ouders werkt en je je daar verder in wil bekwamen.
De module is interactief en gericht op toepassing in jouw eigen werkomgeving. Daarom maken we gebruik van de volgende motiverende en interactieve werkvormen: interactieve lezingen, directe instructies, rollenspellen met feedback, video’s, demonstraties en oefeningen.

Onderwerpen

Hoofddocent:
Duur module:
15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

 

Terug naar overzicht keuzemodules

 

 

10. Ouderen en gezondheidszorgpsychologie

Een multidisciplinaire kijk op problemen van de derde levensfase

Uniek aan deze module

Een dynamisch en voor de gz-psychologie ook nog wel jong vakgebied dat als vanzelf de toekomst heeft!

Resultaat

 • Je hebt een multidisciplinaire blik op diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij ouderen;
 • Je hebt inzicht in de specifieke uitingen van (neuro)psychiatrische) ziektebeelden bij ouderen zoals angst, depressie, SOLK en cognitieve stoornissen;
 • Je kent de nadrukkelijke mogelijkheden van psychotherapie en systeeminterventies bij ouderen.

Inhoud 

De diagnostiek en behandeling van ouderen met een psychische aandoening is complex en vereist vaak multidisciplinariteit. Er is juist bij deze doelgroep een kwetsbaar evenwicht in psychologische, somatische en sociale factoren.

In deze module is er aandacht voor al deze factoren. Je leert de complexe problematiek te ontrafelen en het psychologische aandeel uit te werken. Daarnaast ontwikkel je psychotherapeutische vaardigheden die bij ouderen met psychische problemen helpend kunnen zijn.

In het bijzonder gaan we aan de slag met CGT en IPT bij ouderen. Voor ouderen in het verpleeghuis bespreken we in de bijeenkomsten de belangrijkste omgangsbenaderingen die je direct kan relateren aan je eigen praktijk. Niet op de laatste plaats is het belangrijk dat je systemisch denkt of gaat denken en multidisciplinair leert samen te werken.

De docenten hebben dan ook verschillende disciplines en verschillende ervaringen in het werken met ouderen. Daarnaast maken we gebruik van de kennis van ervaringsdeskundigen. We werken met veel videomateriaal en casuïstiek uit de praktijk om je een goed beeld te schetsen van de doelgroep. Vooral je eigen ervaring en inbreng in de bijeenkomsten is belangrijk.

Onderwerpen

 • psychiatrische en (neuro) psychiatrische ziektebeelden
 • Psychotherapie
 • CGT
 • IPT
 • systeem

Hoofddocent
Duur module: 15 uur
Doelgroep: Je hebt belangstelling voor of ervaring met de doelgroep ouderen.
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

 

11.Revalidatie

Praktijkgericht aan de slag binnen de revalidatie

Uniek aan deze module
Deze module geeft je praktische handvatten hoe je als GZ-psycholoog binnen de revalidatie aan de slag kunt gaan!

Resultaat

 • Je kent een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen binnen de revalidatiezorg;  
 • Je kunt een diagnostisch proces en behandeling opzetten;  
 • Je hebt inzicht in de rol van de GZ-psycholoog binnen de revalidatie;  
 • Je beheerst vaardigheden met betrekking tot multidisciplinair werken. 

Inhoud 
In deze module leer je meer over een aantal veelvoorkomende chronische aandoeningen binnen het werkveld van de revalidatie voor met name volwassenen. Je gaat actief aan de slag om theoretische modellen toe te passen in de praktijk aan de hand van (eigen) casuïstiek. Je zet diagnostiek op en stelt een behandelplan op waarbij je gebruik maakt van zowel bestaande protocollen als op maat.  

Tijdens de bijeenkomsten werk je aan verschillende behandelthema’s bezien vanuit het omgaan met een chronische aandoening. Je kunt daarbij denken aan coping, stemming, zelfbeeld, seksualiteit, relaties, rouw, en communicatie naar de omgeving.  

De module is zeer praktijkgericht en stelt je in staat concreet te oefenen met het werken binnen de revalidatie. Daarom willen we graag dat je eigen casuïstiek inbrengt tijdens de bijeenkomsten. Specifieke aandacht hebben we in de module voor het werken in een multidisciplinair team. We gebruiken interactieve werkvormen, zoals casuïstiekbespreking, demonstratie aan de hand van video, rollenspel en reflectie-opdrachten.

Onderwerpen

 • diagnosegroepen (o.m. dwarslaesie, pijn, amputatie, hartaandoeningen, neurologische aandoeningen, oncologie) 
 • theoretische modellen en behandelmogelijkheden 
 • algemene thema’s (o.m. acceptatie- en verwerking, coping, stemming, zelfbeeld/identiteit) 
 • multidisciplinair werken

Hoofddocent: drs. Margot van Rijnsoever
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: Je hebt de inleidende modules over psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling afgerond binnen de gz-opleiding.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 


 

12. Seksuologie

Praktisch aan de slag met de seksuele gezondheid van cliënten

Uniek aan deze module

Seksualiteit is belangrijk, en gelukkig voor veel mensen een bron van plezier en intimiteit. Toch is seksueel plezier niet voor iedereen vanzelfsprekend en kunnen mensen vragen, onzekerheden of problemen hebben. Met dit praktijkgerichte en boeiende programma maak je je de belangrijkste competenties eigen om seksualiteit bespreekbaar te maken en seksuele problemen van cliënten te verkennen. Je zult merken dat je het gemakkelijker en uitdagender gaat vinden om over seksualiteit te praten en dat dat voor cliënten van wezenlijk belang is.

Resultaat

• Je (h)erkent je eigen waarden, normen en valkuilen t.a.v. seksualiteit;
• Je bent je bewust van heersende mythes over seks en hun impact;
• Je kunt seksuele klachten plaatsen in een ontwikkelings- en biopsychosociaal perspectief;
• Je hebt competenties m.b.t. de diagnostiek en behandeling van mensen met seksuele disfuncties.

Inhoud

De seksuologie is de wetenschap van de lichamelijke, psychologische en sociale grondslagen van seksualiteit. Die diversiteit komt terug in de vragen die cliënten kunnen hebben over hun seksuele gezondheid, zoals vragen over soa's en anticonceptie, over hoe vrijen weer plezieriger kan worden, over traumatische ervaringen, over de partnerrelatie, over seksuele voorkeuren of over seksuele problemen.
Uit onderzoek blijkt dat seksuele problemen veel voorkomen: ongeveer 27% van de vrouwen en 19% van de mannen heeft één of meerdere seksuele disfuncties (Kedde, 2012). Over het algemeen komen seksuele disfuncties bijna twee keer zo vaak voor bij mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt in vergelijking met mensen zonder ervaring met seksueel geweld. Echter, de ervaring leert dat veel professionals zelden naar seksueel functioneren vragen. Hierdoor worden seksuele problemen vaak niet gesignaleerd en onvoldoende adequaat behandeld.
Deze keuzemodule is er daarom op gericht om jou de belangrijkste competenties te leren beheersen die nodig zijn om seksualiteit met cliënten bespreekbaar te maken en seksuele problemen te kunnen diagnosticeren en behandelen.
De module is praktisch, interactief en gericht op toepassing in jouw eigen werkomgeving. We maken gebruik van de volgende werkvormen: interactieve lezingen, spelvormen, rollenspellen, video’s, demonstraties en oefeningen.

Onderwerpen

• Praten over seks
• Mythes
• Seksuele ontwikkeling
• Waarden & attitude
• Seksuele en genderidentiteit
• Seksueel plezier
• Seksuele disfuncties

Hoofddocent: Drs. Esther van der Steeg
Duur module: 15 uur
Doelgroep: alle GZ-psychologen i.o.
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

 

Terug naar overzicht keuzemodules


 

13. Spoedeisende psychiatrie en suicidaliteit

Spoedzorg: GZ in multidisciplinaire samenwerking

Uniek aan deze module

Voor veel GZ-psychologen is de spoedeisende psychiatrie een relatief onbekend terrein. Deze module geeft je zicht in wat je in de spoedeisende psychiatrie tegen kan komen en wat jouw rol is als GZ-psycholoog. In de module ontmoet je collega’s vanuit verschillende disciplines, die uitgenodigd worden om te vertellen over hun werkzaamheden en ervaringen binnen spoed. Mogelijk zullen ook patiënten vertellen over hun ervaringen met Intensive Home Treatment en/of High & Intensive Care. Daarnaast wordt er tijd gereserveerd voor casuïstiek en om te oefenen. Een dynamische en interactieve module waarin we jou willen laten zien hoe belangrijk jouw rol kan zijn binnen de spoedeisende psychiatrie!

Resultaat

 • Je bent in staat een inschatting te maken van de mate van suïcidaliteit en de benodigde veiligheidsmaatregelen
 • Je kent de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag én kan deze toepassen
 • Je hebt kennis van de wet BOPZ, wet verplichte GGZ en wet zorg en dwang (ingang 2020)
 • Je hebt kennis van de ambulante en klinische behandelmogelijkheden binnen de Spoedeisende psychiatrie
 • Je weet wat jij als GZ-psycholoog kan doen binnen de Spoedeisende psychiatrie

Inhoud 

Het werken met patiënten in crisis kan spannend zijn, helemaal als aan jou gevraagd wordt een inschatting te maken van de suïcidaliteit. Elke GZ-psycholoog komt patiënten met suïcidaal gedrag tegen. Deze module helpt je om het suïcidaal gedrag te onderzoeken, te begrijpen, in te schatten én een indicatie te stellen voor de noodzakelijke of gewenste zorg.

Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteedt aan de verschillende behandelmogelijkheden binnen de spoedeisende psychiatrie, zoals Intensive Home Treatment en High & Intensive Care en het samenwerken met de verschillende disciplines werkzaam in de spoedeisende psychiatrie. De module richt zich met name op volwassenen.

Helaas werken er binnen de Spoedeisende psychiatrie nog relatief weinig GZ-psychologen en dat is zonde! Als GZ-psycholoog kun je enorm veel betekenen voor de patiënt, het systeem van de patiënt én het team. Er wordt dan ook volop aandacht besteed aan wat je als GZ-er binnen Spoed kan doen en hoe dat verschilt van het poliklinisch werken binnen een zorgprogrammatisch team.

Onderwerpen

 • Suïcidaliteit
 • Vrijwillige en onvrijwillige behandelmogelijkheden / wetgeving
 • Crisisinterventie
 • Intensive Home Treatment
 • High & Intensive CareHet werk van een GZ-psycholoog binnen spoed
 • Samenwerken met verschillende disciplines

Hoofddocent: drs. Nicole Oude Oosterik
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules 

 

14. Systeemtherapie

Toepassen van systeemtherapie inclusief gezins- en relatietherapie

Uniek aan deze module 
Je weet en begrijpt dat context van belang is. Maar hoe betrek je die context ten voordele van de cliënt en behandeling? Met deze module leer je precies op welke wijze je dit kunt doen zodat je waarde kunt toevoegen voor je cliënt en je behandeling. Deze module is zeker interessant als je interesse hebt om later door te stromen in de opleiding tot psychotherapeut.

Resultaat

 • Je kent de toegevoegde waarde van het systemisch denken in partnerrelatietherapie, gezinstherapie en in het larger system
 • Je kunt de cliënt met zijn klacht zien en verstaan in de context waarin deze klacht betekenis krijgt zoals gezin, werk relaties
 • Je vraagt deze klachten systemisch uit
 • Je past de basis systemische vaardigheden toe.

Inhoud 
Systeemtherapie heeft als uitgangspunt dat moeilijkheden, conflicten en stoornissen beter te begrijpen zijn in de samenhang waarbinnen zij zich voordoen. Daarom is er in de module veel aandacht voor: 

 • de werking van die samenhang
 • de relaties tussen de delen meer voor de verwevenheid dan voor het lineaire van relaties
 • de beschouwing van gebeurtenissen in de context waarbinnen ze optreden in plaats van de isolering van de gebeurtenissen vanuit die context (deze formulering is grotendeels overgenomen uit 'Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie' van F. Verheij)

In deze module werk je samenhangende communicatie-en interactiepatronen en gewoonten uit aan de hand van het systemisch leren denken, kijken en handelen. Hiermee verbeter je je zorg doordat deze verheldering en verandering van patronen en gewoonten kunnen leiden tot vermindering van eerder genoemde problemen. Systeemtherapie kan de cliënt helpen bij het mobiliseren van hulpbronnen en het voorkomen van terugval bij blijvende kwetsbaarheid. 

Onderwerpen

 • aangaan van een therapeutische relatie met tenminste drie personen
 • interventies bij sociale netwerken en larger system 
 • diagnostiek en systeem therapie 
 • systeem therapeutische interventies, zoals herkennen van patronen 
 • sociale processen van veranderingen in een brede context 

Hoofddocent: Annelies Schrieken
Duur module: 15 uur
Toelatingseisen: n.v.t.
Accreditatiemogelijkheid: n.t.b.15. Verslaving in combinatie met complexe psychopathologie

Diagnosticeren en behandelen van dubbeldiagnose problematiek

Uniek aan deze module 
Na afloop van heb je de kennis, vaardigheden en handvatten om cliënten met een verslaving in de praktijk beter te diagnosticeren en te behandelen.

Resultaat

 • Je hebt kennis van de diagnostiek en behandeling van dubbeldiagnose problematiek
 • Je hebt de vaardigheden om deze kennis in jouw eigen praktijk toe te passen
 • Je kent de rol van de hoofdbehandelaar bij het opzetten van beleid rond verslaving en middelengebruik bij GGZ-populaties

Inhoud 
Eén op de vier mensen krijgt in het leven te maken met verslaving. Hierbij kan gedacht worden aan alcohol, cannabis of cocaïne, maar ook gamen, gokken of seks. Verslaving heeft een grote impact op het leven van de persoon en diens omgeving. Middelenverslaving lijdt niet zelden tot ernstige psychische en somatische klachten. Mensen met psychische aandoeningen zijn vaak extra gevoelig voor het ontwikkelen van verslaving, en andersom.  

Binnen de ggz heeft een vijfde tot soms wel de helft van de cliënten te maken met een verslaving. Hoewel dit in veel gevallen niet hun aanmeldingsklacht zal zijn kan het wel van grote impact zijn op het verloop en succes van de behandeling. 

Met behulp van uitdagende complexe casuïstiek ga je praktisch aan de slag met dubbeldiagnose en verslaving waardoor je succesvoller leert behandelen.

Onderwerpen

 • (neuropsychologische) diagnostiek comorbide psychopathologie bij verslaving  
 • behandeling van complexe psychopathologie bij verslaving, in het bijzonder PTSS 
 • ethische dilemma’s en de rol van de gz-psycholoog 
 • omgaan met complexe casuïstiek

Hoofddocent: drs. Wiebren Markus
Duur module: 15 uur
Doelgroep: Je bent cursist in de gz-opleiding
Toelatingseisen: Je hebt de basismodule Verslaving binnen de gz-opleiding afgerond. Daarnaast is het belangrijk is dat je de informatie kunt plaatsen en dat je in aanraking komt met verslaving in brede zin: overmatig gedrag (gamen, sporten, kopen, sexen, porno kijken, werken etc.), eetproblematiek, gokken, roken. Dit kan in diverse sectoren zijn.
Accreditatiemogelijkheid: n.v.t.

Terug naar overzicht keuzemodules