Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Modules

Proces van psychologisch handelen

Als psycholoog is het je doel is om de klachten van de hulpvrager te verminderen, of tot acceptatie te komen van een niet veranderbare situatie. Aan deze doelen wordt gewerkt vanuit en door middel van de therapeutische relatie. In de module Proces van Psychologisch Handelen krijg je inzicht in, en ontwikkel je vaardigheden die betrekking hebben op die therapeutische relatie. De module Proces van Psychologisch Handelen gaat over het proces van de uitvoering van diagnostiek en behandelen, in tegenstelling tot de specifieke methoden van diagnostiek en behandelen.

Dit is de grootste module binnen de gz-opleiding. De module “Proces van Psychologisch Handelen” beslaat in totaal drie modules welke verspreid over de opleiding worden aangeboden. ‘Proces van Psychologisch Handelen I: Intake’ wordt later in de opleiding gevolgd door ‘Proces van Psychologisch Handelen II: Behandeling’ en ‘Proces van Psychologisch Handelen III: Professionele Ontwikkeling’. De modules vormen één geheel. Dezelfde leerdoelen en competenties staan steeds centraal, soms met een ander accent.
Omvang uren: Generiek 57 uur.

Groepsdynamica

Binnen de geestelijke en somatische gezondheidzorg heeft de gz-psycholoog in zijn of haar praktijk vaak te maken met patiënten die in een groep worden behandeld. Ook is de gz-psycholoog onderdeel van een (multidisciplinair) team, waar eveneens groepsprocessen spelen. Het behandelen in groepen kan educatief zijn, of meer gericht op inzicht, met of zonder duidelijk omschreven protocol. Welke groep dan ook: er is altijd sprake van groepsdynamica. In deze module ga je aan de slag met alle vaardigheden die nodig zijn voor groepsgerelateerde interventies.
Omvang uren: Generiek 15 uur. 

Methodiek van diagnostiek

In deze module staat de wetenschappelijk verantwoorde methodieken en technieken die het psychodiagnostische proces kenmerken centraal. Je gaat aan de slag met de psychodiagnostische redenering, diagnostiek via het gesprek en de observatie, gebruik van diverse klinisch psychologische tests, het op juiste wijze integreren van onderzoeksgegevens om te komen tot beantwoording van hypotheses, trekken van conclusies en het maken van een indicatiestelling.
Omvang uren: Generiek 12 uur, Specifiek VO 33 uur, Specifiek KJ 33 uur.

Inleiding in de gedragstherapie   

Deze module is de inleiding in de principes van de cognitieve gedragstherapie en maakt onderdeel uit van drie modules die alle drie vertrekken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Voor veel DSM 5-classificaties bestaan standaardbehandelingen waarvan de waarde in gecontroleerd onderzoek is gebleken. Tegelijkertijd zijn deze standaardbehandelingen niet in alle gevallen optimaal.
In deze module ligt de nadruk op het leren omgaan met de elementaire leerprincipes en de toepassing daarvan in het praktisch therapeutisch handelen.
Omvang uren: Generiek 30 uur. 

Stemmings-, angst- en somatisch-symptoomstoornissen   

In deze module krijg je theoretische en praktische kennis over angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Ook de somatisch-symptoomstoornissen komen aan de orde. Na afronding van de module kun je symptomen en kenmerken, de prevalentie en de biologische, psychologische en contextuele (systemische) determinanten van deze stoornissen benoemen en analyseren. En weet je de state-of-the-art behandelmethoden toe te passen.  
Omvang uren: Generiek 70 uur.

Somatische klachten  

Binnen de geestelijke en somatische gezondheidzorg heeft de gz-psycholoog in zijn of haar praktijk te maken met drie soorten patiënten bij wie lichamelijke klachten een belangrijke rol spelen. In deze module wordt stil gestaan bij diagnostiek, indicatie en behandeling volgens gedragstherapeutische technieken van cliënten met lichamelijke klachten zonder een medische verklaring, bij cliënten die een somatische aandoening hebben die impact heeft op hun psychisch welbevinden en bij cliënten die somatische klachten ervaren als gevolg van psychische stoornissen zoals angst- en stemmingsklachten.
Omvang uren: Specifiek VO 27 uur, Specifiek KJ 15 uur.

Ontwikkelingsstoornissen

Deze module richt zich op de ontwikkelingsstoornissen ADHD, autisme en verstandelijke beperking bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. Hierbij wordt de problematiek waarmee de gz-psycholoog te maken krijgt van verschillende kanten bekeken. Na afloop kun je diagnostiek volgens de richtlijnen uitvoeren of hiervan beredeneerd af te wijken. Bij de afsluiting van het generieke gedeelte kun je op basis van onderzoeksgegevens van een casus een beschrijvende diagnose, DSM-classificatie en behandeladvies opstellen.
Omvang uren: Specifiek KJ 15 uur.

Gedragsstoornissen

Na het doorlopen van deze module ben je op de hoogte van etiologie, diagnostiek en behandeling van gezinnen met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Dit vanuit een ontwikkelingspsychologisch en systemisch perspectief. Aan het eind van deze module kun je een integratief beeld, classificatie en indicatie opstellen en dit in gesprek met het gezin te bespreken.
Omvang uren: Specifiek KJ 42 uur.

Hechting en persoonlijkheidsproblematiek

In deze module komen gehechtheid, problematische gehechtheid, persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen aan bod. Met zowel aandacht voor het individu als de interactie met de omgeving.  Aan de orde komen regulatiefuncties, interne werkmodellen, gehechtheidsstijlen, mentaliseren en in algemene zin de ontwikkeling van gehechtheid, persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen en de mogelijke verstoringen daarbij die mogelijk kunnen leiden tot verstoorde gehechtheid en/of persoonlijkheidspathologie.
Omvang uren: Generiek 15 uur, Specifiek VO 30 uur, Specifiek KJ 15 uur.

Verslaving en impulscontrole

Verslaving is na depressie en angst de meest voorkomende psychische stoornis, maar wordt vaak pas laat (h)erkend. In deze module staat het signaleren, motiveren en behandelen van verslavingsproblematiek bij cliënten centraal.  
Omvang uren: Generiek 15 uur. 

Klinische neuropsychologie

In deze module staat het leren zelfstandig uitvoeren van neuropsychologische diagnostiek bij de meest voorkomende beelden, het stellen van een juiste indicatiestelling voor behandeling en het uitvoeren van (delen van) een neuropsychologische behandeling centraal. Verder wordt aandacht besteed aan de grenzen van de eigen deskundigheid van de GZ-psycholoog en het goed kunnen beoordelen wanneer gespecialiseerde deskundigheid op zijn plaats is. 
Omvang uren: Generiek 15 uur, Specifiek VO 30 uur, Specifiek KJ 15 uur.

Kortdurend behandelen

De druk op psychologen om korter te behandelen is van alle tijden. Er is een grote behoefte aan psychologische zorg en er is eigenlijk altijd een tekort aan aanbod. Het blijkt dat veel mensen goed geholpen kunnen worden met psychologische behandelingen en dat dat ook vaak in een korte(re) tijd kan. In deze module leer je een andere manier van kijken, denken en handelen en de principes van kortdurend behandelen. 
Omvang uren: Generiek 15 uur.

Wetenschappelijke attitude

We willen allemaal graag doen wat werkt. Wat werkt, ook voor wie en wanneer, is in belangrijke mate, maar niet alleen, een wetenschappelijke vraag. Een vraag die echter vaak door de praktijk wordt gesteld. Psychologen zijn wetenschappelijk opgeleid en vandaaruit bij uitstek in staat en geschikt om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Tegelijkertijd is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Er bestaan veel vooronderstellingen over wat de wetenschap de praktijk te bieden heeft en vice versa. In het licht van evidence-based practice wordt in deze module stilgestaan bij welke houding van een gz-psycholoog verwacht mag worden als het gaat om het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk. De gz-psycholoog als scientific-practitioner.
Omvang uren: Generiek 12 uur. 

Psychotische klachten

Psychose is voor veel psychologen een ‘ver van mijn bed show’. De GZ-psycholoog moet echter bekend zijn met psychotische stoornissen om ze goed te kunnen herkennen in de praktijk, te behandelen waar mogelijk, en door te verwijzen wanneer nodig. GZ-psychologen worden verondersteld deze achtergrondkennis te hebben;  die krijg je in deze module aangereikt.
Omvang uren: Generiek 9 uur. 

Psychofarmacologie

In de praktijk hebben psychologen niet vaak direct te maken met medicatie, maar des te vaker indirect: veel cliënten gebruiken medicatie gerelateerd aan hun psychische problematiek. Daarom is het belangrijk om globale kennis op te doen over medicatie. Na deze module herkent en benoemt de piog verschillende groepen geneesmiddelen, hun toepassing en werkingsmechanisme. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de samenwerking van de gz-psycholoog met de huisarts en psychiater betreffende medicatie van cliënten.
Omvang uren: Generiek 6 uur.

GZ-psycholoog in context

In deze module hebben we aandacht voor de context van de gezondheidszorg waar de gz-psycholoog zich in beweegt. Onderwerpen die in de vak aan bod komen zijn o.a. de organisatie en financiering van de gezondheidszorg, het kwaliteitsstatuut, het beroepengebouw en de rol van regiebehandelaar. Maar ook het ethische aspect van de zorg, de juridische kanten, en waar ethiek en recht elkaar raakt hebben een plek. Binnen dit vak is ook aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen als de toegenomen diversiteit in culturen en de toename van digitale communicatie, waarbinnen toepassing van eHealth aandacht krijgt. Doelstelling is zicht te krijgen op de gezondheidszorg. Hoe en waarom zij verandert. Welke externe en interne krachten daarbij van invloed zijn en welke van invloed zijn op de gz-psycholoog, maar ook welke invloed een gz-psycholoog daarop heeft. 
Omvang uren: Generiek 36 uur. 

Keuzemodules

 • Beperkingen in de gz-praktijk
 • eHealth
 • Ouderen en gezondheidszorgpsychologie
 • Revalidatie
 • Culturele competenties
 • Ernstige gedragsproblemen in context
 • GZ-psycholoog in de LVB-sector
 • Clinical excellence en innovatieve ggz-concepten
 • Verslaving en complexe psychopathologie
 • Groepsdynamica vervolg
 • Forensische gezondheidszorgpsychologie
 • Systeemtherapie
 • Imaginaire exposurebehandeling van PTSS

Omvang uren: Iedere keuzemodule omvat 15 uur. De piog kiest in totaal drie keuzemodules.