Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Meerjaren visie

Meerjaren
visie
BIG-opleidingen 

Onze opleidingen onder de loep
OP WEG NAAR TOPKWALITEIT

GZ-psychologie

SPON leidt de gezondheidszorgpsycholoog op tot een scientific-practitioner die als generalist de volle breedte van de gezondheidszorg overziet en daarin op het vlak van psychologische diagnostiek en behandeling actief participeert. Evidence-based practice is hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt, onder het motto samen steeds beter doen wat goed werkt. Tegelijkertijd leert hij als een doener in te spelen op actuele ontwikkelingen: transparant en gepast, zich bewust van zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Prioriteiten zijn:

Personalisering
We willen niet alleen recht doen aan wettelijke kaders, maar ook aan de individuele kennis en vaardigheden die de student al met zich meebrengt naar de opleiding én aan de specifieke behoeften van het praktijkveld van de individuele student. Bovendien passen we wetenschappelijke inzichten op onderwijsgebied toe, om recht te doen aan de individuele leerstijlen van de studenten.

Vernieuwing
Ons curriculum moet aansluiten op de academische vooropleiding en bijdragen aan een helder beroepsprofiel van de GZ-psycholoog als generalist. De generalist die methodieken toepast die waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn, aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en toepasbaar zijn in de volle breedte van het werkveld van de gezondheidszorg.

Flexibilisering
Ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de praktijk willen we snel kunnen integreren in de opleiding. Met die reden kunnen we vanuit die verbinding met wetenschap en praktijk het praktijkveld bedienen met professionals die weten wat er nú speelt.

SPON is de Stichting Psychologische vervolgopleidingen Nijmegen. Wij leiden gedragswetenschappers op tot BIG-geregistreerde professionals. Dit doen we met een helder maatschappelijk doel voor ogen en vanuit een gedegen visie op opleiden en leren. We werken continu aan de kwaliteit van onze opleidingen. Dat doen we door steeds opnieuw prioriteiten te stellen die voortvloeien uit ons doel, onze visie én de actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Voor elk van onze opleidingen hebben we ook voor de komende tijd drie prioriteiten geformuleerd. Hieronder staat het allemaal voor u op een rij.

Psychotherapie

SPON leidt de psychotherapeut op tot een behandelaar die excelleert in het ontwikkelen, superviseren en uitvoeren van complexe behandelingen. Die behandelaar maakt gebruik van gedegen kennis van diagnostiek en wetenschap en is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied. Als zodanig is de psychotherapeut zichtbaar als expert in het team, in de organisatie en in het vakgebied. Prioriteiten zijn:

Positionering
De psychotherapeut is een deskundige op het gebied van psychotherapeutische behandelingen. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en kan wetenschap in de psychotherapie integreren. Bovendien is hij opgeleid om regievoerder te zijn.

Academisering
SPON onderscheidt zich door haar verbinding met de universiteit. Praktijkinstellingen willen hierdoor graag samen met ons opleiden. We willen aanbod creëren waarmee praktijkinstellingen profiteren van de verbinding met de academie.

Verbinding
We gaan praktijk en opleiding nóg nauwer met elkaar verbinden. Het uitgangspunt van de psychotherapie-opleiding is immers om te leren door een combinatie van praktijkervaring en cursorisch onderwijs. In het leerproces is het daarom van belang dat praktijkopleiding en het cursorisch onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd.

Wij leiden op tot professionals die bedreven zijn in het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen en kunnen reflecteren op het eigen therapeutisch handelen. Ze kijken vanuit een wetenschappelijke houding naar eigen interventies en naar de gezondheidszorg in brede zin.

Klinische psychologie

SPON leidt de klinisch psycholoog op tot specialist binnen de gezondheidszorgpsychologie en als zelfstandige partner van andere psychologisch en medisch specialisten. Deze klinisch psycholoog is een solide, wetenschappelijk actieve professional die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Met initiatief en kennis van zaken draagt hij verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstige, complexe en/of chronische aandoeningen, ook als er geen gangbare oplossingen bestaan. Hiertoe heeft de klinisch psycholoog veelal een leidende rol in de organisatie van de patiëntenzorg en in de verbinding van haar medewerkers. Prioriteiten zijn:

Ontwikkeling van de persoon
Persoonlijke ontwikkeling en specialistische ontwikkeling gaan hand in hand. We richten ons op het opleiden van bestendige en betrouwbare personen die uit zichzelf bezig zijn met de continue verbetering van hun eigen levenshouding en werkstijl. Hierdoor hebben zij meer aandacht voor de vragen van hun patiënten en collega’s en kunnen zij met wijsheid gehoor geven aan de noodzakelijke actie die daarin besloten ligt.

Bevordering van kracht en moed
In de gezondheidszorg is grote behoefte aan specialisten die als partner of als gelijkwaardig alternatief functioneren naast de medisch specialist. Wij gaan daarom voorbij het ‘leren van kunstjes’ en standaardprocedures. Wij bevorderen gericht het vermogen leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te dragen voor de diagnostiek en behandeling van complexe aandoeningen, juist ook die waarvoor geen gangbare oplossingen bestaan. Daarmee scheppen we voor de klinisch psycholoog de condities om als wetenschappelijk geschoolde en praktiserende clinicus het verschil te maken in de patiëntenzorg.

Stimulering van klinisch-wetenschappelijke activiteit
Naast excellent onderwijs in diagnostiek en behandeling is een gedegen klinisch wetenschappelijke scholing noodzakelijk. Wij richten ons daarbij uiteraard op de klinisch psycholoog in wording, maar vooral ook op de praktijkinstellingen en specifiek op de praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren. Hun model-rol en de onderzoeksrijpheid van de praktijkinstelling zijn vitaal voor het opleidingsklimaat, dus willen we die rol zoveel mogelijk stimuleren.

Prioriteiten

Onze missie
EEN GEESTELIJK GEZONDERE SAMENLEVING DANKZIJ EXCELLENTE PROFESSIONALS

Wij leiden excellente scientist-practitioners op die evenwichtig zijn, die effectief en efficiënt werken en die oog hebben voor technologische ontwikkelingen. Zij kunnen de zorg op psychologisch, sociaal en neurobiologisch niveau overzien en participeren actief in de steeds veranderende wereld van de gezondheidszorg. SPON wil zo een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van psychische stoornissen en het bevorderen van gezondheid en maatschappelijke participatie van patiënten.

SPON-BIG-professionals:

... hebben een reflectieve, wetenschappelijke houding en staan open voor veranderingen.

Wij leiden op tot professionals die bedreven zijn in het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen en kunnen reflecteren op het eigen therapeutisch handelen. SPON-BIG-professionals kijken vanuit een wetenschappelijke houding naar eigen interventies en naar de gezondheidszorg in brede zin.

Deze professionals zijn niet gefixeerd op de huidige praktijk en worden er ook niet door beperkt. Zij zijn juist altijd vanuit een nieuwsgierige grondhouding op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van psychopathologie, diagnostiek en behandeling. Om de zorg van morgen nog beter te maken.

Visie op opleiden
SPON-BIG-OPLEIDINGEN ZIJN ACTUEEL, PRAKTIJKGERICHT, HOUDINGGERICHT EN PATIËNTGERICHT

De nieuwste wetenschappelijke kennis

Op de Radboud Universiteit krijgen onze postmasterstudenten de meest actuele kennis aangeboden over psychopathologie, diagnostiek en behandelmodellen. Een speciale rol is daarbij weggelegd voor de communicatieve revolutie. Nieuwe technologieën brengen immers drastische veranderingen met zich mee in de maatschappij én in de gezondheidszorg.

...dichtbij de dagelijkse praktijk

Ons onderwijs is altijd nauw verbonden met de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg. Samen met onze opleidingspartners, de praktijkinstellingen, leren wij onze studenten om de kennis te vertalen en toe te passen in uitstekende patiëntenzorg. Daarbij leren zij nadrukkelijk als professional hun regiefunctie te vervullen.

...met veel aandacht voor attitude

De behoeften van onze samenleving veranderen voortdurend. De diagnostiek en behandeling van vandaag is morgen mogelijk al weer achterhaald; er is een voortdurende stroom van nieuwe kennis. Daarom ontwikkelt de student een open en flexibele attitude. De student maakt optimaal gebruik van beschikbare technologieën en kijkt met een positief kritische blik naar de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

...en een hoofdrol voor de patiënt

Er zijn nieuwe manieren van verbinding maken met patiënten die nieuwe vaardigheden van behandelaren vragen. De patiënt is steeds meer een kritische vrager van zorg. De patiënt maakt zijn eigen keuzes, wordt zelf de regisseur van zijn zorg in een netwerk van zorgaanbieders dat hij zelf naar believen inzet. Onze studenten leren samen met de patiënt werkwijzen kiezen die het best bij die patiënt passen. Als behandelaar ben je de ‘reisleider’ die de patiënt vergezelt op diens ‘patient journey’ door de zorg.

Nina

Visie op leren
OP BASIS VAN EIGEN ERVARING, EIGEN PRAKTIJK EN EIGEN INITIATIEF EEN LEVEN LANG

Uitgangspunten van onze opleidingen zijn het opdoen van ervaringen en de wisselwerking tussen theorie en praktijk. We baseren ons daarom op de ervaringsgerichte leercyclus van Kolb.

Ervaringsgericht leren

Volgens ons model leert een student het meest efficiënt als hij een ervaringsgerichte leercyclus doorloopt. Het resultaat is duurzame gedragsverandering. In deze leercyclus staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstof. Kennis wordt namelijk door elke student op een eigen wijze geconstrueerd, onder andere door de sterke invloed van reacties en opvattingen uit de sociale omgeving.

...op basis van eigen praktijk

Onze studenten werken veelal vier dagen per week in de praktijk in hele verschillende domeinen. Op de universiteit wisselen zij praktijkervaringen af met scholing in het leslokaal. Hierbij staan leeractiviteiten centraal waarin leren een constructief (kenniscreatie) en connectief (verbinden van mensen, inhouden en contexten) proces is.

...en eigen initiatief

De lerende professional stuurt dat actieve, constructieve en sociale proces zelf aan. Dit wordt veelal gedaan vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid en op basis van persoonlijke opleidingsdoelstellingen.

...een leven lang

Het ervaringsgericht leren activeert ook metacognitieve vaardigheden. Die vaardigheden vergroten het vermogen om informatie toe te passen in praktijksituaties en om zelfgestuurd te leren. Hiermee ontwikkelt de student een leerhouding die past bij een leven lang leren, een onmisbare houding voor excellente professionals.

Visie op leren