Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Schemagerichte psychotherapie - Basis

Middels schematherapie krijgen patiënten naast inzicht ook vat op hun vroeg-ontstane patronen van denken, voelen en doen en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).
drs. Lieske Sonneveldt

Startdata: 
6 May 2020
Tijd: 
09.30-17.00
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
drs. Lieske Sonneveldt
Duur: 
25 uren
Kosten: 
€ 1.065,00
Kosten Alumni: 
€ 960,00
Accreditatie: 
FGzPt, VGCt, Register Schematherapie

Een krachtige methode

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaald en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Voor wie?

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en uitsluitend bedoeld voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (of in opleiding daartoe).

Wat levert het je op?

Nadat je de basiscursus schematherapie hebt gevolgd zul je ervaren dat je:

  • op inleidend niveau kennis hebt van schematherapie en de achterliggende theorieën of via rollenspel, video of live werk met cursisten gedemonstreerd gezien;
  • geïnteresseerd bent gemaakt om je via literatuurstudie, supervisie en/of  vervolgopleiding verder in schematherapie te verdiepen
  • de persoonlijkheidsproblematiek van patiënten middels het schematherapie model in kaart kan brengen via een casusconceptualisatie en dit met hen kunt bespreken
  • weet hoe je vanuit schematherapie borderline, narcistische, cluster C, en antisociale persoonlijkheidstoornissen begrepen en behandeld worden
  • je bekend bent geraakt met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen
  • in staat bent om onder supervisie schematherapie te  gaan toepassen op eigen cliënten
  • zicht hebt op de overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en de andere  werkzame therapieën voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek
  • inzicht hebt in je eigen schema’s en schemamodi;

Docent

Drs. Lieske Sonneveldt

Data

De cursus vindt plaats op de volgende data: 6 mei, 20 mei, 3 juni en 17 juni 2020.