Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Bevorderen van alliantie

Omvang: Deze module bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur, gepland op 7 dagen.
Tijden: 6 dagen van 13.45 tot 17.00 uur en één dag van 09.30 tot 17.00 uur
Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Kosten: 1.295 Euro, alumni RU/RadboudCSW: 1.175 Euro
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG
 
 

Kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van alliantie

Onderzoek toont aan dat de alliantie tussen hulpverlener en cliënt een belangrijke voorspellende waarde heeft voor het behandelresultaat. Met name bij kinderen speelt therapeutische alliantie een cruciale rol voor het slagen van de behandeling. Kinderen hebben door hun afhankelijkheidspositie van ouders niet altijd dezelfde mate aan inzicht en erkenning van problemen en motivatie voor hulp.
 
Ook in opleidingen en de klinische praktijk ligt er een sterke nadruk op ‘afstemming op de cliënt’ en ‘opbouwen/behouden van een werkrelatie’. Hoewel hier veel belang aan gehecht wordt, is de concretisering hiervan en de vertaalslag naar concrete vaardigheden maar heel beperkt.
 
De cursus Bevorderen van alliantie vult deze kennislacune voor hulpverleners werkzaam in de jeugdzorg. Centraal staat de koppeling tussen wetenschap en praktijk. De docenten van deze cursus, Anna Lichtwarck en Floor Berens, verzorgen alle cursusdagen samen, vertegenwoordigen wetenschap en praktijk, en zorgen samen met u voor de vertaalslag naar de praktijk.
 
Door mijn eigen werkrelatie met verschillende cliënten op micro- en macroniveau te analyseren kwam ik erachter welke alliantievaardigheden ik nog verder kon ontwikkelen."
Eveline Holm, GZ-psycholoog

Doelstelling

In de cursus staan de volgende leerdoelen centraal:
 • Kennis over alliantie
  • Wat is alliantie? 
  • Hoe hangt alliantie samen met de behandeluitkomst?
 • (Zelf)inzicht over:
  • Hoe u een positieve alliantie tot stand brengt
  • Hoe u een positieve alliantie onderhoudt gedurende het behandelproces
 • Vaardigheid in:
  • Het flexibel kunnen inzetten van alliantie bevorderende technieken (afhankelijk van kind en situatie)

Doelgroep

De cursus staat open voor hulpverleners met een hbo/academisch werk- en opleidingsniveau die op dit moment werken met kinderen met sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblematiek.

Accreditatie

 • NIP K&J/NVO OG
  • K&J/OG herregistratie: 24 accreditatiepunten
  • K&J/OG opleiding – behandeling: 12 accreditatiepunten

Voor de cursus wordt opnieuw accreditatie aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG. 

Neem voor meer informatie over de cursus of het bespreken van incompany-mogelijkheden contact op met Sanne Raven.

Achtergrond

In 2011 is er vanuit de academische werkplaats Inside-Out Nijmegen een onderzoeksproject gestart de Lefpoli. Dit onderzoek had als doel de effectiviteit van het Denken + Doen = Durven protocol (ontwikkeld door Susan Boegels) te evalueren bij basisschoolkinderen met angstproblematiek. Er is toen (ook) veel gevraagd van de behandelaren. Dit onderzoek was nooit tot stand gekomen zonder de waardevolle medewerking van de praktijk.
 
In het kader van het onderzoek zijn geluidsopnames gemaakt van alle therapiesessies. Door een vervolgsubsidie van ZonMw heeft de academische werkplaats Inside-Out Nijmegen de mogelijkheid gehad om in een nieuw onderzoeksproject de geluidsopnames nader te onderzoeken om inzicht te krijgen in de concrete gedragingen van kind en therapeut die bijdragen aan het tot stand komen en onderhouden van een vruchtbare werkrelatie (= alliantie).