Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs duurt twee jaar. De uitgangspunten van competentiegericht opleiden staan centraal; docenten besteden voortdurend aandacht aan de integratie van theorie en praktijk. Ook krijg je veel ruimte om de competenties eigen te maken.

Module Beschrijving
Basisvaardigheden In deze module wordt de basis wordt gelegd voor het systematisch opstellen van een differentiaal diagnose en een daarop gebaseerde behandeling. Het gebruik maken van Evidence Based Medicine of best practice methodieken waaronder adequate (motiverende) gesprekstechnieken staan hierbij centraal.
Basisprincipes van de Neurobiologie In deze module staat het concept centraal van verslaving als een chronische hersenziekte in combinatie met een destructieve levensstijl. Deze module biedt de conceptuele basis voor de volgende modules.
Verslavingsgeneeskunde: Basis Er wordt een basis gelegd voor de verslavingsgeneeskunde in engere zin. Er wordt ingegaan op medische screening van de verslaafde patiënt en het opstellen van een behandelplan.
Algemene aspecten van psychiatrische co-morbiditeit In de module Algemene aspecten van psychiatrische co-morbiditeit wordt een brede introductie geboden wat betreft de diagnostiek en behandeling van patiënten met een complexe, psychiatrische en verslaving co-morbiditeit.
Public health: Verslaving en preventie Public Health is een module rond maatschappelijk handelen. Hierbij komen juridische aspecten aan de orde. Ook het internationale perspectief wordt belicht.
Gesprekstherapie Binnen de opleiding tot verslavingsarts nemen communicatie en het kunnen hanteren van de therapeutische relatie een belangrijke plaats in. In de module Gesprekstherapie komen deze aspecten uitgebreid aan de orde. De module is opgezet rond drie thema’s: context, levensverhaal en omgaan met morele dilemma’s.
Neurobiologische aspecten van verslaving In deze module worden verschillende neurobiologische thema’s behandeld.
Verslavingsgeneeskunde: Verdieping Centraal staat complexe problematiek. Medische specialisten bespreken aandoeningen die vanuit hun discipline gerelateerd zijn aan het gebruik van psychoactieve stoffen.
Leiderschap en zorgcoordinatie Deze module gaat over uiteenlopende werkvormen van teams, de verschillende rollen waar de verslavingsarts in functioneert,de uiteenlopende taken die verricht moeten worden in verschillende settings met sterk uiteenlopende soms zeer complexe doelgroepen en de integratie van de diagnostische en behandelingsmethodieken van de verslavingsarts binnen multidisciplinaire teams.
Speciële psychopathologie en verslaving In deze module staat complexe problematiek centraal. Elke lesdag wordt een specifiek thema (co-morbiditeit) behandeld.
Public health: Verslaving en beleid De organisatie en financiering van de verslavingszorg komen aan de orde alsmede het Nederlandse beleid ten aanzien van verslaving en verslavingszorg.