Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Sociale netwerkanalyse: Een methode om geweld mee te voorkomen

Criminaliteit ondermijnt de samenleving. Het is daarom belangrijk om criminaliteit te voorkomen, op te sporen én te vervolgen. Lang ging in veel opsporingsonderzoek de aandacht uit naar een individuele verdachte. Vaak werd wel genoteerd wie de vrienden en vijanden waren van zo’n verdachte, maar er werd zelden gekeken naar het hele netwerk van verdachten. Sociale netwerkanalyse heeft hier verandering in gebracht. Deze onderzoeksmethode wordt steeds vaker ingezet om criminele netwerken in kaart te brengen.

Door: Lidwien van de Wijngaert

In deze serie bespreekt prof. dr. Lidwien van de Wijngaert, communicatiewetenschapper en docent van de cursus Sociale netwerkanalyse voor de praktijk, elke twee weken wat sociale netwerkanalyse kan betekenen voor een maatschappelijk vraagstuk. (Sociale) Netwerkanalyse is een manier om vanuit de relaties tussen mensen of organisaties inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid. Inzicht in de centrale (of juist decentrale) positie van spelers in het veld kan bijvoorbeeld helpen bij het bepalen van beleid of een (communicatie)strategie. In de eerste aflevering staan sociale netwerken voor vraagstukken rondom Criminaliteit en Veiligheid centraal.
 
Georganiseerde misdaad
Om onderzoek te doen naar criminele netwerken zijn twee soorten gegevens nodig: gegevens over mensen die onderdeel zijn van een crimineel netwerk en gegevens over de relaties tussen die mensen. Zulke gegevens kunnen bijvoorbeeld gehaald worden uit politieonderzoek, of databases met informatie over daders en delicten.
 
Wetenschappers Nynke Niezink en Paolo Campana onderzochten hoe netwerkrelaties ten grondslag liggen aan het ontstaan van geweld tussen criminelen in de georganiseerde misdaad. Op basis van politiegegevens uit Engeland brachten zij in kaart hoe het netwerk zich in de loop van de tijd ontwikkelde. De resultaten van het onderzoek laten zien dat geweld tussen criminelen beter vanuit de relatie kan worden verklaard, dan vanuit persoonlijke kenmerken. Vooral wanneer de relatie ‘verzuurt’ kan geweld ontstaan. Ook bleek uit het onderzoek dat intiminatie tussen criminelen een voorspeller is voor toekomstig geweld. Voor beleid betekent dit dat het sociale netwerk van criminelen een meer centrale rol zou moeten spelen in onderzoek naar criminaliteit.
 

Kijk als een archeoloog

Tegelijkertijd is netwerkonderzoek in het domein van criminaliteit en veiligheid niet gemakkelijk. Uit onderzoek van wetenschappers David Bright, Russell Brewer en Carlo Morselli blijkt dat het in kaart brengen van criminele netwerken een uitdaging is. Lang niet alle misdrijven worden bijvoorbeeld geregistreerd. Criminelen blijven immers graag onder de radar.
 
Daarom moeten onderzoekers volgens Bright, Brewer en Morselli, als een archeoloog naar criminele netwerken kijken. Net als in de archeologie zijn er bij dit soort onderzoek beperkingen door incomplete data. Ook moet er rekening gehouden worden met ethische vraagstukken. Iemand die onderdeel is van een crimineel netwerk hoeft zelf bijvoorbeeld geen misdadiger te zijn. Hoe ga je daar mee om?
 

Crimineel netwerk

Bright, Brewer en Morselli adviseren daarom om meerdere soorten relaties in kaart te brengen. Dus niet alleen wie plegen samen een misdrijf maar ook wie wonen in dezelfde buurt, zijn familie of hebben samen gezeten. Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld van wie welke rol heeft in een crimineel netwerk. Dit inzicht kan helpen om misdaad te voorkomen of te verminderen.
 
Wil je verder lezen? Het artikel van Campana, & Niezink uit 2022 heet “When Things Turn Sour: A Network Event Study of Organized Crime Violence” en is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Quantitative Criminology. Het artikel vind je hier. Het artikel van Bright, Brewer en Morselli uit 2021 heet “Using social network analysis to study crime: Navigating the challenges of criminal justice records” en is gepubliceerd in het tijdschrift Social Networks. Het artikel vind je hier.

Benieuwd wat netwerkanalyse betekent voor de vraagstukken waar jij mee bezig bent?

Dan is de cursus Sociale netwerkanalyse voor de praktijk, die start op 22 september, iets voor jou! In deze leergang maak je kennis met de methoden en technieken van netwerkanalyse. Die kennis pas je direct toe op jouw eigen beleids- of communicatievraagstuk. Docenten prof. dr. Lidwien van de Wijngaert, bijzonder hoogleraar bij het Departement Taal en Communicatie van de Letterenfaculteit en netwerkonderzoekers Sander Dorst, drs. Jan Maessen en Kevin Willemsen kiezen bewust voor een kleinschalig aanbod om zo in persoonlijk (online en face to face) contact en met elkaar aan de slag te gaan. De cursus Sociale Netwerkanalyse voor de Praktijk is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit en onderzoekbureaus EMMA en ANNE. Aanmelden of meer weten? Kijk op onze website

Zin in een leven lang ontwikkelen?

Wist je dat het vanaf 1 maart 2022 mogelijk is om STAP-budget aan de vragen bij Rijksoverheid? Deze subsidie van € 1000,- per jaar geeft werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid zich verder te scholen en te ontwikkelen, om zo flexibel te blijven op de arbeidsmarkt. Je kunt het STAP-budget gebruiken voor verschillende cursussen en trainingen van het RadboudCSW! Zes keer per jaar heb je de mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen. Weten hoe? Volg het stappenplan

Dit artikel verscheen ook op www.EMMA.nl.

 

------------------------------------English see below-----------------------------------------

Social network analysis: A method to prevent violence

 
Crime undermines society. It is therefore important to prevent, detect and prosecute crime. For a long time, many criminal investigations focused on an individual suspect. It was often noted who the friends and enemies of such a suspect were, but the entire network of suspects was rarely looked at. Social network analysis has changed this. This research method is increasingly being used to map criminal networks.
 
By: Lidwien van de Wijngaert
Translation: Mike van der Burg
 
In this series, Prof Dr Lidwien van de Wijngaert, communication scientist and teacher of the Social network analysis for practice course, discusses what social network analysis can mean for a social issue every two weeks. (Social) Network analysis is a way to gain insight into our complex reality from the relationships between people or organizations. Insight into the central (or rather decentralized) position of players in the field can, for example, help in determining policy or a (communication) strategy. The first episode focuses on social networks for issues related to Crime and Security.
 

Organised crime

 
Two types of data are needed to investigate criminal networks: data about people who are part of a criminal network and data about the relationships between those people. Such data can be obtained, for example, from police investigations or databases with information about offenders and offences.
 
Researchers Nynke Niezink and Paolo Campana investigated how network relationships underlie the development of violence between criminals in organized crime. Based on police data from England, they mapped out how the network developed over time. The results of the study show that violence between criminals can be better explained from the relationship than from personal characteristics. Violence can arise, especially when the relationship turns 'sour'. The study also found that intimidation between criminals is a predictor of future violence. For policy, this means that the social network of criminals should play a more central role in crime research.
 

Look like an archaeologist

 
At the same time, network research in the field of crime and security is not easy. Research by scientists David Bright, Russell Brewer and Carlo Morselli shows that mapping criminal networks is a challenge. For example, not all crimes are registered. After all, criminals like to stay under the radar.
 
Therefore, according to Bright, Brewer and Morselli, researchers should look at criminal networks like an archaeologist. As in archaeology, this type of research has limitations due to incomplete data. Ethical issues must also be taken into account. For example, someone who is part of a criminal network does not have to be a criminal himself. How do you deal with that?
 

Criminal network

 
Bright, Brewer and Morselli therefore recommend mapping out several types of relationships. Not only those who commit a crime together, but also those who live in the same neighbourhood, those who are family or those who have been together. This creates a nuanced picture of who has which role in a criminal network. This insight can help to prevent or reduce crime.
 
Would you like to read more? The article by Campana and Niezink from 2022 is called “When Things Turn Sour: A Network Event Study of Organized Crime Violence” and was published in the Journal of Quantitative Criminology. You can find the article here. The article by Bright, Brewer and Morselli from 2021 is called “Using social network analysis to study crime: Navigating the challenges of criminal justice records” and was published in the journal Social Networks. This article can be found here.
 

Are you curious about what network analysis means for the issues you are working with?

 
Then the Social Network Analysis for Practice course, which starts on 22 September 22, is for you! In this course you will become acquainted with the methods and techniques of network analysis. You will apply the knowledge directly to your own policy or communication issue. Lecturers Prof Dr Lidwien van de Wijngaert, professor by special appointment at the Department of Language and Communication of the Faculty of Arts, and network researchers Sander Dorst, Drs Jan Maessen and Kevin Willemsen consciously opt for a small-scale offer in order to provide personal contact  (online and face-to-face) and to be able to interact with one another. The Social Network Analysis for Practice course was developed in collaboration with Radboud University and research agencies EMMA and ANNE. To sign up or find out more, check out our website! 
 

Would you like lifelong development?

Did you know that from 1 March 2022 it will be possible to request a STAP budget from the central government? This subsidy of €1000 per year gives workers and job seekers the opportunity to continue their education and development, in order to remain flexible in the labour market. You can use the STAP budget for various courses and trainings at Radboud University! You have the option of applying for a STAP budget six times a year. To know how to, follow the step-by-step guide! 
 
This article also appeared on www.EMMA.nl (in Dutch).