Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Vijf vragen aan de nieuwe hoofdopleider van de Nijmeegse gz-opleiding

Prof. dr. Jos Egger is per 1 mei 2021 benoemd tot hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Het RadboudCSW heet hem welkom met vijf vragen: in vijf korte antwoorden stelt hij zich voor. 

Prof. dr. Jos Egger

1) Wat maakt, volgens u, de gz-opleiding waardevol?

‘Ik zie de gz-opleiding als een belangrijk scharnierpunt tussen de universitaire vorming in de psychologie en de beroepspraktijk. Het is een kritieke opleidingsfase waarin jonge psychologen, zo mogelijk direct na hun afstuderen, de eerste echte schreden zetten op het gebied van de patiëntenzorg. Het is een voorrecht om in het verlengde van mijn wetenschappelijk en klinisch werk daaraan te mogen bijdragen.’

2) U bent ook hoofdopleider van de postacademische opleiding tot Klinisch Psycholoog en hoogleraar Contextuele Neuropsychologie. Hoe verhoudt dat zich ten opzichte van uw nieuwe functie?

‘Deze nieuwe uitdaging zie ik niet los van mijn landelijke inzet voor de specialismen klinische psychologie en klinische neuropsychologie. Of de gz-psycholoog nu zélf wil specialiseren of niet: het is in ieder geval van belang dat zij of hij door de opleiding ook een nauwkeurig oog krijgt voor de mogelijkheden en grenzen van de eigen beroepsbeoefening en weet wanneer specialistische consultatie geboden is.’

3) Op welke ontwikkelingen in het veld gaat u als hoofdopleider anticiperen?

‘Belangrijke ontwikkelingen in de aankomende jaren zijn te verwachten van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (pAPV), dat vanuit de Landelijke Opleidingsraad van de FGzPt wordt geleid. Soepele aansluiting tussen masteronderwijs, GZ-opleiding en eventuele specialisatie vormt daarin een speerpunt. Maar ook het opleiden in grotere samenwerkingsverbanden en het stimuleren van de GZ-opleiding en haar specialismen in meerdere sectoren naast de GGz zie ik als belangrijke aandachtspunten. De algemene en universitaire ziekenhuizen, de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de revalidatie, het zijn voorbeelden van sectoren die snakken naar versteviging van de psychologische beroepsgroep. Ik wil mij daar graag hard voor maken.’

4) Er wordt veel nagedacht over meer onderscheid naar deelgebieden in de gz-psychologie. Hierdoor kunnen ook nieuwe specialismen ontstaan. Wat vindt u daarvan?

‘Dat zijn ontwikkelingen die ik met belangstelling volg. Daar waar binnen het domein van de gz-psychologie een nieuwe wetenschappelijke traditie kan postvatten die relevant is voor alle sectoren in de gezondheidszorg, ligt een beweging naar specialisatie voor de hand. We moeten daarbij echter waken voor een overenthousiaste neiging tot steeds verdere opsplitsing. Een voor mij typisch Nijmeegs motto: "Laten we ons verenigen om de individualiteit te bewaren!" is daarbij wat mij betreft een goede leidraad.’

5) Kijkt u uit naar uw nieuwe functie?

‘Jazeker! Ik zie er naar uit om tezamen met Sanne Kriens, Marieke Ten Napel en Robin Stokkers als betrokken plaatsvervangers en met ons topteam van ervaren docenten, opleidingscoördinatoren en -ondersteuners, de gz-opleiding adaptief te ontwikkelen. Dat is de beste garantie dat onze gz-psychologen in de volle breedte van de gezondheidszorg inzetbaar zijn en flexibel kunnen inspringen op de zich ontwikkelende zorgvraag.’

Over Jos Egger

Prof. dr. Jos I.M. Egger is klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, hoogleraar Contextuele Neuropsychologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van de Vincent van Gogh TOPGGz-centra voor Neuropsychiatrie. Zijn aandacht gaat eerst en vooral uit naar het gecombineerde proces van klinisch (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. Als stichter van het samenwerkingsverband ‘Psychopathologie en Genetica’ richt zijn onderzoek zich primair op de neurocognitieve aspecten van psychiatrische en genetische stoornissen, op sociale cognitie en op de psychometrie. Het postacademisch onderwijs neemt binnen zijn werk een belangrijke plaats in. Naast zijn werkzaamheden als hoofdopleider is hij voorzitter van de landelijke TOPGGz-visitatiecommissie.