Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Docent Anja Vinck over Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

'Een kinderbrein in ontwikkeling is krachtig én kwetsbaar tegelijkertijd'
Anja Vinck PhD, docent Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

 

Al tijdens haar studie psychologie was dr. Anja Vinck, docent van de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen, al enorm geboeid door de verschillende facetten van het vak neuropsychologie.

'Mij zijn de contacten met patiënten met hersenletsel en de lessen anatomie in de snijzaal, waarin we zowel muizen- als mensenhersens (weliswaar met wat gemengde gevoelens) moesten ontleden het meest bijgebleven. Door inspirerende colleges werd mijn interesse gewekt in bijzondere neurologische en psychiatrische ziektebeelden van volwassenen en kinderen; fascinerend hoe het brein in relatie staat tot cognitie, emotie en gedrag en zich aan kan passen waar nodig!

Een kinderbrein in ontwikkeling is krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd! Theoretische kennis en modellen van de neuropsychologie en kinderpsychiatrie geven richting aan gesprekken met kind en ouders. Daarnaast zijn in de klinische praktijk gesprekken, observaties en het diagnostisch testonderzoek onmisbaar. De neuropsychologie kan in veel gevallen een krachtig uitgangspunt zijn om de aard van de problemen van een kind beter te begrijpen, om er vervolgens een behandeling op af te stemmen. Door kennis, begrip en acceptatie van onderliggende processen kunnen de verwachtingen van de omgeving optimaal afgestemd worden op de mogelijkheden van het kind en komt de ontwikkeling van het kind het beste tot zijn recht! Kinderneuropsychologie blijft een zeer boeiend vak, waarover we nog lang niet uitgeleerd zijn omdat het nog volop in ontwikkeling is. Om deze reden geef ik ook graag begeleiding en onderwijs aan opleidelingen. De huidige cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen die ik samen met mijn collega Renée Welling, toegepast psycholoog, geef slaat hierin een prachtige brug tussen de theorie en de praktijk!"

Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

In de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen leer je alles over de bijzondere breinen van kinderen. Hoe werken de hersenen bij kinderen met leerproblemen, ADHD, autisme en andere hersenaandoeningen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de neuropsychologische diagnostiek? In deze cursus, onder leiding van uitvoerende docenten dr. Anja Vinck en Renée Welling en betrokken docent dr. Dorine Slaats-Willemse, komen modellen, tests, interpretatie én toepassing aan bod. Meer weten of je aanmelden? 

------- English see below--------------------------------------------

"A child's brain in development is powerful and vulnerable at the same time"
 
Anja Vinck PhD, lecturer of Neuropsychological Diagnostics in Children and Adolescents
 
"During my psychology studies, I was already very fascinated by the different facets of the neuropsychology profession. My contact with patients with brain injuries and the anatomy lessons in the dissection room, in which we had to dissect brains (albeit with some mixed feelings) of both mice and humans, were the most memorable. Through inspiring lectures my interest was aroused in special neurological and psychiatric diseases of adults and children. It is fascinating how the brain is related to cognition, emotion and behaviour and can adapt when necessary!
 
A child's brain in development is powerful and vulnerable at the same time! Theoretical knowledge and models of neuropsychology and child psychiatry provide direction for conversations with children and parents. In addition, conversations, observations and diagnostic testing are indispensable in clinical practice. In many cases, neuropsychology can be a powerful starting point for a better understanding of the nature of a child's problems and then tailoring treatment accordingly. Through knowledge, understanding and acceptance of underlying processes, the expectations of the environment can be optimally attuned to the possibilities of the child and its development will come to its own! Child neuropsychology remains a very fascinating subject, which we have not finished learning about because it is still in development, which is another reason why I like to provide guidance and education to students. The current course Neuropsychological Diagnostics in Children and Adolescents that I teach together with my colleague Renée Welling, applied psychologist, bridges the gap between theory and practice!"
 

Neuropsychological Diagnostics in Children and Adolescents

In the course Neuropsychological Diagnostics in Children and Adolescents you will learn everything about the special brains of children. How does the brain work in children with learning disabilities, ADHD, autism and other brain disorders? What are the latest developments in neuropsychological diagnostics? In this course, led by executive lecturers Dr Anja Vinck and Renée Welling and involved lecturer Dr Dorine Slaats-Willemse, we will discuss models, tests, interpretation and application. Click here if you want to sign up or know more.