Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Advies Bestuursverklaring Inzetbaarheid Zorgprestatiemodel

Via deze webpagina kunt u als werkgever van WO-psychologen en/ of WO-orthopedagogen per 1 september 2023 advies inwinnen met betrekking tot de Bestuursverklaring Inzetbaarheid Zorgprestatiemodel (BIZ) op basis van Opleiding.

Uw aanvraag zal behandeld worden door de Radboud Universiteit afdeling Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RadboudCSW). Het RadboudCSW en de adviesfunctie zijn géén onderdeel van het ZorgPrestatieModel.

Een medewerker van RadboudCSW neemt de aangeleverde dossiers door. Als er onderdelen ontbreken of onduidelijkheden zijn met betrekking tot uw advies aanvraag nemen wij per e-mail contact op met de contactpersoon van uw organisatie. De verwerkingstijd* is afhankelijk van het aantal aangeleverde dossiers.

Aanvragen via de mail worden niet in behandeling genomen.

* Houdt rekening met vakantieperiodes, daarin worden geen aanvragen in behandeling genomen.

Met het advies van RadboudSCW kunt u als werkgever dan zelf besluiten om wel of niet een ‘BIZ op basis van Opleiding’ af te geven. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juistheid van een ‘BIZ op basis van Opleiding’ te onderbouwen.

1. KOSTEN

Aan dit advies zijn per dossier kosten ter hoogte van € 95,- (excl. btw) verbonden. Er wordt maandelijks gefactureerd. U ontvang dan ook via e-mail een factuur waarmee u aan het verschuldigde bedrag kunt voldoen. De facturatie gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte financiële afhandeling - u ontvangt van ons geen post.

2. WAT DIEN IK AAN TE LEVEREN?

Een dossier dient u compleet en in het Nederlands en / of Engels bij ons aan te leveren.
Indien documenten niet in de Nederlandse of Engelse taal beschikbaar zijn dienen deze te worden vertaald. Bij het uploaden dient eveneens het originele document aanwezig te zijn.
Incomplete dossiers worden niet in behandeling genomen, u ontvangt hierover een terugkoppeling.

Wij vragen dan ook per dossier de volgende bewijsstukken:

2.1 Samenvatting van de aangeleverde documenten (in dit document dient u eveneens aan te geven waarover u advies wilt ontvangen);
2.2 Curriculum Vitae: vooropleiding, werkervaring, cursussen (up to date);
2.3 HBO & WO diploma's/ getuigschriften (propedeuse, bachelor & master);
Buitenlandse diploma's dienen te worden gewaardeerd en vertaald.
2.4 HBO & WO cijferlijsten inclusief studiebelasting in ECTS/ studiepunten/ uren (propedeuse, bachelor & master);
Dit geldt ook voor buitenlandse opleidingstrajecten.
2.5 Certificaten van de gevolgde bij- en nascholing/ trainingen/ opleidingen/ cursussen/ vakken;
2.6 Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) NIP of een ondertekende ‘verklaring diagnostiek’;
2.7 Indien de werknemer géén klinische stage van tenminste 520 uur heeft gelopen OF langer dan 5 jaar geleden is afgestudeerd:
Verklaring(en) werkervaring over de afgelopen 5 jaar waaruit blijkt dat voldoende relevante klinische werkervaring is opgedaan.

3. HOE DIEN IK DOSSIER AAN TE LEVEREN?

3.1 Per dossier dient u één folder aan te maken met als titel de geboortedatum en naam van de persoon 'yyyy_mm_dd_achternaam_roepnaam'.
In deze folder plaatst u alle verzochte bewijsstukken van de betreffende persoon.
3.2 Per dossier dient u een samenvatting aan te leveren met daarin een overzicht van alle aangeleverde documenten.
3.3 Een dossiers dient u vervolgens in een *.zip bestand te pakken.
3.4 Vervolgens vult u het formulier in en upload u de *.zip bestanden onder 'Dossiers > Uploaden'.
3.5 Wanneer de aanvraag compleet is klikt u op de knop 'Naar samenvatting' voor een overzicht van de door u ingevulde gegevens.